កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សា១ឆមាស (៤ខែ) នៅសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn

១៨ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn ប្រទេសថៃ

១៨ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រចំនួន១០០កន្លែង សិក្សានៅបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា

១៨ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

កម្មវិធី Fulbright Foreign Student សិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២២

១៨ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

អាហារូបករណ៍

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សា១ឆមាសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn ប្រទេសថៃ

១៨ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn ប្រទេសថៃ

១៨ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រចំនួន១០០កន្លែង សិក្សានៅបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា

១៨ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

កម្មវិធី Fulbright Foreign Student សិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២២

១៨ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Auckland ប្រទេសនូវែលសេឡង់

១៨ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ