ចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញ រចនាក្រាហ្វិក កាត់តវីដេអូ CODING ចាប់ផ្តើមការសិក្សានៅ AIS!

០៥ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

របៀបលុប Session ក្នុង Telegram ករណីសង្ស័យមានគេលួចប្រើគណនីរបស់អ្នក

០១ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

លក្ខណៈសម្បត្តិ៤ចំណុច នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំឌីជីថល

“ភាពជាអ្នកដឹកនាំឌីជីថល” មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័ន ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនូវលំហូរការងារ និងដំ

១៧ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

វិស័យបច្ចេកវិទ្យាមានសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សជាតិ និងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសកល

១០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

បច្ចេកវិទ្យា

ចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញ រចនាក្រាហ្វិក កាត់តវីដេអូ CODING ចាប់ផ្តើមការសិក្សានៅ AIS!

០៥ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

របៀបលុប Session ក្នុង Telegram ករណីសង្ស័យមានគេលួចប្រើគណនីរបស់អ្នក

០១ កុម្ភៈ ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

លក្ខណៈសម្បត្តិ៤ចំណុច នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំឌីជីថល

១៧ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

វិស័យបច្ចេកវិទ្យាមានសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សជាតិ និងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសកល

១០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

តើ AI CHATBOT ជាអ្វី?

១៩ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

តើ AI ជាអ្វី? ហើយវាបានចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះ ដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាសព្វថ្ងៃនេះ?

១៩ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ