កាលពីថ្ងៃទី២០ ដល់ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បាន សហការជាមួយមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញសន្តិភាព បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “សុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ” ជូនដល់ប្អូនៗមត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យ កណ្តាល)។

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី ការអប់រំ និងជួយគាំទ្រកូនសិស្សតាមបែបចិត្តសាស្រ្ត

១៤ កញ្ញា ២០២២ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបំប៉នភាសាខ្មែរបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបំប៉នភាសាខ្មែរបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦ ដោយវាគ្មិន លោក យង់ កំស៊ាន ប្រធានការិយា

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

នៅថ្ងៃ១៣ ដល់១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  ការិយាល័យកណ្តាល បានរៀ

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សិក្ខាសាលា

សិក្ខាសាលាស្តីពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី ការអប់រំ និងជួយគាំទ្រកូនសិស្សតាមបែបចិត្តសាស្រ្ត

១៤ កញ្ញា ២០២២ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបំប៉នភាសាខ្មែរបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

៣០ មករា ២០២៤ ដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយ